20 февруари – Световен ден на социалната справедливост

20 февруари:

Ден на социалната справедливост

Денят е обявен за такъв на 27 ноември 2007 г. от Генералната асамблея на Организациите на обединените нации. На този ден международната общност насочва вниманието си към социалната справедливост и начините за превръщането ѝ в една от непреходните ценности на развитието в глобален план.

Световният ден на социалната справедливост носи специално послание, в което се съдържа важна част от мисията на Министерството на труда и социалната политика. То стои във фокуса на политиките за повишаване на благосъстоянието на българските граждани, чрез осигуряване на пълноценното и равнопоставеното им участие в обществения живот. Този призив е водещ в усилията да бъде гарантирано справедливо разпределение на резултатите от икономическия и социален напредък.

Осигуряването на повече и по-качествени работни места за всички е основната цел на политиката по заетостта. Социалната справедливост означава и повече социална сигурност за най-уязвимите.

Социално справедливо общество е общество, в което развитието на децата и младите хора е приоритет в дневния ред на всички политики. Именно поради това, преди години бе даден старт на реална реформа на грижите за децата. Израз на това е приетите от Министерския съвет Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България“ и подробен план за нейното изпълнение, чието изпълнение ще доведе до закриване на всички специализирани институции за деца в следващите 10 години и създаване на жилища от семеен тип, защитени жилища, развитие на приемната грижа и приемните услуги.

Равенството между жените и мъжете, недопускането на дискриминация и осигуряването на равни възможности за всички навсякъде са стълбове на социалната справедливост.

Постигането на по-висока социална справедливост е немислимо без участието на всички заинтересовани страни. Министерството на труда и социалната политика признава ключовата роля на тристранното сътрудничество и социалния диалог за обществения прогрес. Участието на социалните партньори и останалите представители на гражданското общество в процеса на вземане на решение е и занапред ще бъде наш водещ ангажимент.