29 март – Ден на физиката

29 март:

Ден на физиката в България

На 29 март 1898 г. е създадено Българското физико-математическо дружество (БФ-МД) – предшественик на Съюза на физиците и на Съюза на математиците в България.

По инициатива на професор Емануил Иванов през март 1897 г. се свиква събрание във Физико-математическия факултет на Висшето училище (днес Софийски университет „Св. Климент Охридски“), на което професорът излага мотивите за учредяване на Физико-математическо дружество. Присъстващите 39 души преподаватели и учители одобряват идеята.