Диагностични методи

1. БИОГРАФИЧЕН МЕТОД

В медицината този метод е познат с названието анамнестичен. Той представлява запознаване с личната и фамилната анамнеза на лицето с комуникативно нарушение. Личната анамнеза включва историята от ембрионалния стадий на развитие между раждането и детството до появата на нарушената реч. Фамилната анамнеза включва проучване на заболяванията и нарушенията у близките родственици. Информираме се за състояние, нарушения във фамилията при по-близки и по-далечни роднини.

Чрез биографичния метод се търсят етиологични фактори (причините) за появата на нарушението в генетичния фон, в бременността, раждането.

Анамнезата като метод цели да се систематизира получената информация. Чрез анамнезата се поставя диагноза. След поставената диагноза се пристъпва към съответната логопедична корекция.

Диференциална диагноза – преди крайната диагноза. Когато се съмняваме между две нарушения.

ИЗ – история на заболяването – документ, който се попълва само от лекари!

Анамнезата позволява да се определят и параметрите на нарушенията.

При анамнезата събираме информация чрез:

  • беседа (аз питам, пациентът отговаря; така се създава пълна картина на състоянието според думите му);
  • проучване на здравна документация – на базата на това поставяме диагноза.

Функции на анамнезата:

  • да послужи като обосновка за диагнозата (Dg или DD);
  • да се подбере ефективната логопедична корекция;
  • да се определят перспективите и границите на диагнозата.


2. АПАРАТУРЕН МЕТОД

Със специална апаратура в медицината се разглеждат нарушенията на слуха (аудиометрия), различни малформации, травми и поражения на мозъка (ангиография), разстройства във функционирането на мускулите (електромиография).


3. ТЕСТОВЕ, СКАЛИ, ВЪПРОСНИЦИ

Част от тях са предназначени за проучване състоянието на речта. Те позволяват преценка на качествата на нарушената реч и разкриване на количествените ѝ различия в сравнение с нормата.


4. НАБЛЮДЕНИЕ

Много важен метод, с който наблюдаваме поведението.


5. ДЕМОНСТРАЦИЯ

Обвързана е с метода наблюдение, тъй като първо трябва да покажем (демонстрираме) какво искаме да направи пациентът.


6. БЕСЕЦА

Диалогов метод.


Терапевтични методи

1. ДЕМОНСТРАЦИЯ

2. НАБЛЮДЕНИЕ

3. ПОВТОРЕНИЕ (упражнение)

Логопедът демонстрира, детето наблюдава, след това повтаря.

4. СЛОВЕСНИ МЕТОДИ (беседа, разказ, преразказ)

5. МАНИПУЛАТИВЕН МЕТОД

Целта е да развием фината моторика


Емпирични методи

Това са методи, с които се извършват научните изследвания.