Овладяването на писмената реч – четенето и писането – е сложен и продължителен процес. Неговото начало хронологично се отнася към 5-6-годишната възраст на детето, когато в основни линии завършва фонетичното оформяне на експресивната реч и са достатъчно развити нейните граматични и лексикални аспекти. Наред с това вече са изградени редица двигателни умения и навици, усвоени са елементарни знакови структури и умения за анализ, синтез, кодиране, декодиране и т.н. на символите. Утвърждава се мнението, че нарушенията на писмената реч не отразяват степента на общото умствено развитие и невинаги са следствие на интелектуална недостатъчност.

Основните причини за нарушенията на писмената реч се свързват с отклонения в развитието на:

  • зрителните възприятия,
  • паметта,
  • звуково-зрителните образи,
  • анализа и синтеза на думата.

Доста по-късно като една от причините за нарушенията от този род се приемат и разстройствата на устната реч – особено тези на звукопроизношението.

Диференцират се следните основни причини:

  • трудности в овладяването на оптическото и акустическото единство на буква и звук;
  • затруднения в съотношението между звук и буква;
  • слаба способност за разчленяване на думите на акустични и графични елементи;
  • недостатъци в синтеза на думата и нейния анализ;
  • дефекти на речта с прозодичен характер;
  • затруднения в разбирането на прочетеното.

В съвременната логопедия нарушенията на писмената реч се определят с термините дисграфия и дислексия.