I ПЕРИОД – ОТ 0 ДО 1 ГОДИНА

През този период има бурно и активно съзряване на:

  • всички нервно-физиологични структури;
  • всички връзки в кората на главния мозък;
  • всички двигателни пътища;
  • всички корови и подкорови пътища,

които заедно, на по-късен етап, осъществяват речевата дейност. През този период активно се изграждат собствени двигателни умения и общи речеви движения. Започва и развитието на речевия слух. Към 5.-6. месец детето започва смислено да разграничава някои думи. През този период има няколко речеви прояви, които имат своя йерархия по време на появата си. Отсъствието им говори за изоставане в речевата функция.

Първата говорна проява е около 3.-4. месец. Това е гукането – настройка на речевия апарат за говорна дейност. Това гукане към 7.-8. месец преминава в лепетна реч (ба-ба-ба, та-та-та…), която не носи семантично значение. След този период могат да се очакват първите смислени думи. Около първата година има целенасочени думи.


II ПЕРИОД – ОТ 1 ДО 3 ГОДИНИ

Това е периодът на първоначално овладяване на речта. Започва се с думи с проста сричкова структура и проста звукова структура.

Към 1,5 г. детето произнася около 20 думи.

Към 2-годишна възраст наборът от думи може да достигне 100.

Към 2,5 г. се появява първият въпрос. Това е качествен скок в речевото и интелектуалното развитие на детето, защото в началото речта и мисленето вървят разделени, т.е. те не са свързани и взаимозависими, както ще са на по-късен етап. Първият въпрос при децата „Какво е това?“ е гаранция, че детето има желание да борави с думите и техния смисъл. Така то вътрешно осъзнато възприема смисъла на думите.

Около 3. си година детето разполага с речников запас около 1000 думи. Преобладават предимно съществителни и глаголи. Същинското обвързване на мисленето с речта става с по-сложния въпрос „Защо?“ – детето търси същността на нещата. Мисленето става речево. Речта се интелектуализира.


III ПЕРИОД – ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ

Тук възможностите на детето са по-големи. През този период продължава речевото развитие – чрез усвояването на по-сложни речеви форми. Детето включва в речта си прилагателни имена, съюзи, предлози. Използва сложни изречения. Обикновено артикулационните навици се изграждат до към 5. година. Поради тази причина за корекцията на звук „р“ може да се изчака до 5. година.

Освен фонематичен слух, има и фонетичен слух – физиологичната граница на фонемата в сричката, думата, изречението, текста.

Фонетико-фонематичният слух се формира около 5. година.


IV ПЕРИОД – УЧИЛИЩЕН ПЕРИОД ОТ 7 ДО 17 ГОДИНИ

Става въпрос за усвояването на един нов тип реч, с нови символи, т.е. писмената реч. Тук детето теоретически усвоява родния език.