1. Синапс

Синапс – там, където невроните се срещат.

Връзката на нервните клетки става посредством синапси. Аксонът на едната клетка може да се свърже:

  1. с тялото на друга клетка (аксо-соматичен синапс) – axosomatic synapses – axons on somas
  2. с дентрита на друга клетка (аксо-дентритен синапс) – axodendritic synapses – axons on dendrites
  3. с неврит (аксо-аксонален синапс) – axoaxonic synapses – axons on other axons or boutons
  4. dendro-dendritic synapses – between two dendrites

Краят на първия аксон образува пресинапсен полюс – задебелен (терминален бутон) и покрит с уплътнена мембрана. В цитоплазмата на терминалния бутон се намират множество митохондрии и малки мехурчета (пресинапсни мехурчета). Съответният участък от клетъчната мембрана на втория неврон образува постсинапсна мембрана, също по-плътна. Между пре- и постсинапсната мембрана се ограничава синапсна цепка, широка 10-20 nm. Тя съдържа активни вещества (ацетилхолин, ноадреналин), които предават дразненето от един неврон на друг.

Моторните нервни окончания осъществяват връзката на нервното влакно с мускулната клетка (нервно-мускулни синапси, моторни плочки). Те се образуват от разклонения край на нервното влакно, което загубва миелиновата си обвивка и съдържа много митохондрии и пресинапсни везикули. Пресинапсната мембрана е нагъната и лежи върху сарколемата на мускулното влакно, която образува постсинапсна мембрана. До нея се разполагат множество ядра и митохондрии.

Сетивните нервни окончания са свободни или капсулирани. Свободните са между епителните и мускулните клетки (неврно-мускулни вретена). Капсулираните притежават съединителнотъканна капсула.


2. Видове синапси

  1. Електрически – предимно в безгръбначните (при човека – по време на развитието).
  2. Химични – могат да предизвикат или деполяризация (възбуждение), или хиперполяризация (по-негативна мембрана, инхибиране) в постсинаптичните клетки. При човека доминират след раждането.
  3. Акционен потенциал.