В логопедията все още няма общоприета класификация. Причините са много, но главната е сложният характер на езиково-говорните нарушения на една от висшите психични функции.

Една класификационна схема е толкова по-точна, колкото повече гледни точки включва в структурата си. За изходна позиция Стамов се опира върху теорията на функционалната езиково-говорна система. Тя е организирана на морфологично, физиологично, психологично и социално равнище. Основните показатели за класификацията са:

 • субсистемата, която е разстроена
 • функционални субсистеми, които са увредени (двигателна, слухова)
 • увредено органично равнище или равнище на функцията – мястото на увредата дали е централно, проводящо, периферно
 • характер на увредата – първична или вторична
 • вид на езиково-говорното нарушение – частно или пълно, хипер- или хипофункционално; изопачаване, което бележим с представките дис-, пара-)

Нарушена езикова функция – номинативна; регулираща

 • ПЪРВИ РЕД
  • образува се от общото название
 • ВТОРИ РЕД
  • представлява разпределението според увредената функция на езика и говора
   • I. Артикулационни аномалии
   • II. Говорни аномалии – прозодични
   • III. Езикови аномалии – граматико-семантични
   • IV. Гласови аномалии
   • V. Аномалии на четенето и писането
 • ТРЕТИ РЕД
  • образува се от вътрешната диференциация на всяка подгрупа
   • I.1. Дизартикулии
   • I.2. Ринодизартикулии
   • I.3. Анартрии / Дизартрии
   • II.4. Дисфлуенсии
   • II.5. Дизтемпории
   • III.6. Алалия / Дислалия
   • III.7. Афазия / Дисфазия
   • IV.8. Афония / Дисфония
   • IV.9. Фонастении (не се делят)
   • V.10. Алексия / Дислексия
   • V.11. Аграфия / Дисграфия
 • ЧЕТВЪРТИ РЕД
  • езиково-говорни нарушения в по-тесен кръг на вътрешна диференциация от 3. ред:
   • I.1. Дизартикулиите се разделят на вътрешни подгрупи по старогръцкото название на фонемата:
    • ламбдацизъм (л и л’)
    • ротацизъм (р и р’)
    • сигматизъм на съскави звукове – с и с’; з и з’; ц и ц’
    • сигматизъм на шушкави звукове – ш; ж
    • капацизъм – к и к’
    • гамацизъм – г и г’
    • хитизъм – х и х’
    • тетизъм – т и т’
    • делтизъм – д и д’
    • нитизъм – н
    • фитизъм – ф
    • витизъм – в
    • пюизъм – п
    • бетацизъм – б и б’
    • мюизъм – м и м’
    • йотацизъм – й
    • вокализъм – а, ъ, о, у, е, и
   • I.2. Ринодисартикулиите имат две форми:
    • отворени
    • затворени
   • I.3. Анартрии / Дизартрии – 5 форми
    • Едната форма – дизартрия, анартрия
     • корова
     • апраксическа
     • кинетична
     • предцентрална
    • Втората форма – анартрия, дизартрия
     • корова
     • апраксическа
     • кинетична
     • постцентрална
    • Третата форма
     • псевдобулбарна
    • Четвъртата форма
     • булбарна
    • Петата форма
     • малкомозъчна
  • II.4. Две форми
   • статаринг (заекване)
   • стамаринг (запъване)
  • II.5. Две форми
   • тахилалия
   • брадилалия
  • III.6. Две форми
   • експресивна
   • импресивна
  • III.7. Шест форми
   • 1) Моторни
    • моторна
    • еферентна
    • кинестетическа
   • 2) Сензорна
    • акустико-гностическа
    • акустико-мнестическа
    • семантическа
  • IV.8. Дрезгав глас
   • патологична мутация
   • ларингоектодисфония
  • V.10.
   • Експресивни
   • Импресивни
  • V.11.
   • Експресивни
   • Импресивни