I. ТЪКАНИ

 1. БИОЛОГИЧНА ТЪКАН – съвкупност от взаимосвързани клетки, изпълняващи сходна функция в организма.
 2. ХИСТОЛОГИЯ – наука за тъканите (от гр. histos – тъкан; logos – наука).
 3. ЕПИТЕЛНА ТЪКАН – изпълнява покривна, защитна, секреторна, абсорбираща функции.
 4. СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН – поддържа всичко заедно, разделя клетките чрез неорганична материя (екстрацелуларен матрикс). Кости и кръв са също съединителна тъкан.
 5. МУСКУЛНА ТЪКАН – съдържа контрактилни филаменти, които се плъзкат един спрямо друг и променят размера на клетката.
 6. НЕРВНА ТЪКАН – формира главния и гръбначния мозък, както и периферната нервна система, пренася електрохимични стимули.


II. ЕПИТЕЛНА ТЪКАН

1. Textus Epithelialis

 • клетките ѝ са подредени в снопове
 • лежи върху базална мембрана
 • има много малко количество междуклетъчно вещество
 • няма кръвоносни съдове (аваскуларна тъкан)
 • покрива външната част на организма и вътрешните кухини
 • изгражда ендо- и екзокринните жлези, както и техните канали
 • изгражда рецепторите на някои сетивни органи


2. Функции на епителната тъкан

 • Бариерна (физична и химична) – многослойният плосък невроговяващ и вроговяващ епител.
 • Транспортна – могат да се поемат йони или молекули, които да се отделят или пренасят. Резорбцията се подпомага от различни специализации на епителната тъкан – микровили, микрогънки, нагъвания на базалната част на клетъчната мембрана и др.
 • Секреторна:
  • секреция на йони;
  • секреция на макромолекули – от клетките на екзо- и ендокринните жлези.
 • Сетивна.


Lamina basalis

 • 50-100 nm
 • Lamina densa
 • Lamina Rara int. et ext.

1) изградена е от около 50 протеина, разделени в 4 групи:

 • колагени – предимно Collagen IV
 • гликопротеини
 • глюкозаминогликани
 • хепарансулфатирани протеогликани

2) образуват мрежа

3) голяма част от компонентите ѝ се произвеждат от лежащите върху нея епителни клетки


3. Видове епител

3.1. Еднослоен епител

 1. плосък – в съдовете се нарича вазотел, в сензорните обвивки на телесните кухини (плевра, перикард, перитониум) – мезотел
 2. кубичен
 3. цилиндричен
 4. невроепител (рецепторни клетки на вкуса, обонянието, слуха и равновесието)

3.2. Псевдомногослоен епител (многореден епител)

3.3. Преходен епител на Хенле – пикочоотводящи пътища

3.4. Многослоен епител

 1. многослоен плосък вроговяващ – кожа
 2. многослоен плосък невроговяващ – лигавица

3.5. Секреторен епител – според мястото на отделяне на секрета:

 • Екзокринен (жлези с външна секреция) – секретират директно на повърхността си или чрез епителни каналчета или тръбички.
 • Ендокринен (жлези с вътрешна секреция) – отделят продукта си чрез базалната мембрана в съдовата система. Нямат каналчета.
 • Паракринен – секретират дифундира през вътреклетъчното пространство и повлияват съседните клетки.


Видове екзокринен епител

 • Според броя на изграждащите ги клетки:
  • едноклетъчни
  • многоклетъчни
 • Според локализацията им:
  • интраепителни – в епитела, съставени от една или повече клетки
  • интрамурални – разположени са в стената на кухите органи
  • екстрамурални – разположени са извън стената на кухите органи
 • Според формата на секреторната част:
  • тубулозни
  • ацинозни
  • алвеоларни
  • тубулоацинозни
 • Според формата на отводящите каналчета:
  • прости
  • сложни
 • Според вида на секрета си:
  • серозни
  • слузни
  • смесени


4. Типове екзокринни жлези според механизма на секреция

 • Мерокринни – секретират по принципа на екзоцитозата
 • Апокринни – секретър се отделя заедно с апикалната част на клетката
 • Холокринни – клетките се разпадат и умират, като цитоплазмата и секретът им се освобождават в лумена на жлезата

Епителните клетки са полярни – те имат:

 • апикална (връхна) част, която е ориентирана към околната среда;
 • базална страна, контактуваща с подлежащите тъкани


5. Типове екзокринни жлези според вида на секрета

 • Серозни ацини
  • имат добре развит гранулиран ендоплазмен ретикулум (reticulum, мрежичка) и ядро с овална форма (ацини – гроздоподобни структури, в които са подредени многобройни секреторни единици)
  • секретът е рядък и с високо съдържание на протеини
  • срещат се само три чисто серозни жлези – околоушна, слъзна и екзокринната част на панкреаса
 • Слузни ацини
  • по-големи от серозните
  • секретът е по-гъст, в муцигенни гранули
  • много малко количество ендоплазмен ретикулум
 • Смесени ацини
  • изградени от слузни клетки и малко количество серозни клетки, разположени в единия край на секреторната част


6. Ендокринен секреторен епител

 • Секретиращ модифицирани аминокиселини, протеини и гликопротеини.
 • Секретиращ стероидни хормони.

Клетките на ендокринния епител биват:

 • Единични клетки (ентерокринните клетки, намиращи се в лигавицата на стомаха и червата)
 • Групи от клетки (Лайдиговите клетки в тестиса)
 • Повлекла от клетки (Лангерхансовите острови на панкреаса)
 • Фоликули (в щитовидната жлеза)

Секретът се отделя през базалната част на клетките!


III. СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН

1. Съединителна тъкан

Изпълнява опорна, трофична, защитна и свързваща функция.

Състои се от:

 • Клетки
  • фиксирани – фибробластите, остеобластите, хондробластите, липоцитите и някои пигментни клетки
  • свободни – макрофаги, мастоцити, плазматични клетки, еозинофилните, неутрофилните и базофилните гранулоцити и лимфоцитите
 • Междуклетъчно вещество – то съдържа основно вещество и влакнести елементи. Основното вещество е богато на мукополизахариди, които произлизат от кръвта или се отделят от клетката.
  • гликозаминогликани
  • протеогликани
 • Влакна (влакнести елементи)
  • Колагенни – диаметър 1-3 µm. Състоят се от фини фибрили, изградени от молекулни агрегати от белтък. Периодичността в подреждането е причина за напречната набразденост (светли и тъмни ивици), каквато се наблюдава под електронен микроскоп. Тези влакна са здрави, неразтегливи и набъбват във водни и кисели разтвори.
  • Еластични – по-тънки, съединяващи се помежду си. Те са изградени от белтък – еластин, без определена ориентация на молекулите, на което се дължат еластичните свойства на тези влакна.
  • Ретикуларни – тънки и неориентирани, поради което образуват фини мрежи в основното вещество. По състав те са близки до колагена, но притежават известни еластични свойства.


2. Видове съединителна тъкан

2.1. Незряла (ембрионална)

 • Мезенхим – мрежовидна маса, съставена от мигрирали клетки на мезобласта и разположена между трите зародишни листа. Източник е на съединителна, кръвна, гладкомускулна тъкан и др.

(Мезобласт = мезодерма – средният зародишен лист, разположен между външния (екзодерма) и вътрешния (ендодерма). От мезодермата се образуват скелетните мускули, бъбреците, дермата на кожата и др.)

 • Слузеста (Wharton’s jelly)

2.2. Зряла

2.2.1. Съединителна тъкан с влакнесто междуклетъчно вещество

 • Хлабава (ареоларна) – междуклетъчното вещество на тази тъкан съдържа различно дебели, неориентирани колагенни влакна и мрежа от еластични влакна. Тук се срещат фиброцити, макрофаги, плазматични и мастни клетки. Хлабавата съединителна тъкан се разполага около кръвоносните съдове и нервите, между мускулите, под кожата и др.
 • Плътна – състои се от клетки и междуклетъчно вещество, което съдържа голямо количество плътни влакна. Изгражда сухожилията на мускулите, ставните капсули и връзки.
  • Подредена (колагенна, еластична)
  • Неподредена (колагенна, еластична, ретикуларна)

2.2.2. Съединителна тъкан с твърдо междуклетъчно вещество

 • Хрущялна – междуклетъчното вещество на хрущяла съдържа комплексни съединения от мукополизахариди и хондроитинсярна киселина (хондромукоид), колагенни и еластични влакна. Хрущялните клетки (хондроцитите) притежават добре развити органели и обикновено са разположени на групи. Различават се три вида хрущялна тъкан:
  • Хиалинен хрущял – намира се в стените на въздухоносните пътища, в ребрата и ставните повърхности на костите. Полупрозрачен, няма собствени кръвоносни съдове и влакнестите елементи в междуклетъчното вещество са в по-малко количество.
  • Еластичен хрущял – изгражда ушната мида и някои от хрущялите на гръкляна. Има структура, подобна на хиалинния хрущял, но съдържа по-голямо количество пластични влакна.
  • Влакнест хрущял – среща се в междупрешленните дискове и ставните плочки. Характеризира се с изобилие от колагенни влакна, между които се намират хрущялните клетки.

Хрущялната тъкан няма собствено кръвоснабдяване, лимфни съдове и нерви. Снабдява се с хранителни вещества от капилярите на перихондриум.

 • Костна – тъкан със значителна твърдост поради наличието (~67%) на различни соли (калциев фосфат, калциев карбонат, магнезиев фосфат и др.), с които е импрегнирано междуклетъчното вещество. В него се намират органични вещества, главно във вид на колагенни влакна. Костните клетки, остеоцитите, са разположени в малки кухини в основното вещество. Те притежават множество израстъци, които запълват тънките костни каналчета. Една част от клетките участват активно в производството на костно вещество – те се наричат остеобласти. Срещат се и костни клетки с множество ядра и лизозоми и притежават способност да разрушават костната тъкан – остеокласти.
  • Костната тъкан е два вида: компактна и гъбеста.

2.2.3. Съединителна тъкан с течно междуклетъчно вещество

 • Кръв

2.2.4. Специална съединителна тъкан

 • Мастна – изградена е от клетки, изпълнени с мастни капки. Намира се в подкожието и около някои органи, напр. бъбреците. Служи като енергиен резерв. Има топлоизолираща функция.
 • Ретикуларна (мрежеста) – състои се от звездовидни клетки, които се свързват с израстъците си и по този начин образуват мрежа. Тя изгражда съединителнотъканната част на костния мозък, слезката, лимфните възли и др. – в тези органи се образуват кръвните клетки.
 • Костен мозък.


3. Костна тъкан

 • Остеобласти – синтезират колаген I и други съставки на костта.
 • Остеоцити – трансформирани остеобласти, поддържат нормалното състояние на костния мозък.
 • Остеокласти – разграждат и ремоделират костта.
 • Матрикс
  • Органични съставки – колаген, протеогликани, глюкозаминогликани, хиалуронова киселина и др.
  • Неорганични съставки – калциев хидроксиапатит.


4. Хрущялна тъкан

 • Хондроцити
 • Хондробласти
 • Междуклетъчно вещество – протеогликани

Няма собствено кръвоснабдяване, лимфни съдове и нерви. Снабдява се с хранителни вещества от капилярите на перихондриума.

Три типа хрущялна тъкан:

 • Хиалинна
 • Влакнеста
 • Еластична


5. Хиалинен хрущял

 • Хондробласти – 15-20 µm & хондроцити
 • Хрущялен матрикс
  • Collagen (type II) – 20 nm
  • Основна субстанция – три вида глюкозаминогликани:
   • Hyaluronic acid
   • Chondroitin sulfate
   • Keratin sulfate


6. Мастна тъкан

 • Адипозни (мастни) клетки – адипоцити, липоцити (L. adeps, fat + Gr. kytos)
 • Синтез и складиране на неутрални мазнини или генериране на топлина
  • Унилокуларна (бяла мастна тъкан)
  • Мултилокуларна (кафява мастна тъкан) (L. locus – place)