Тази класификация е разработена, защото е било необходимо да се намерят логопедични методи за работа. Вследствие на това се откриват общите прояви на дефектите при аномално развитие на речта. Тази класификация налага подход от частното към общото.

Нарушения:

а) Нарушения на средството за общуване

  • Фонетоко-фонематично недоразвитие на речта – тук са нарушени процесите на произносителната страна на речта, вследствие на дефекти при възпроизвеждането и възприемането.
  • Общо недоразвитие на речта
    • сложни нарушения на речта
    • нарушено е формирането на всички компоненти на речевата система.

б) Нарушения в употребата на средството за общуване

Тук влиза заекването, което се разглежда като нарушение на комуникативно нарушение на речта при правилно сформиране на общуване.

При тази класификация нарушенията на четенето / писането не се отделят в самостоятелни нарушения, както при клинико-педагогическата класификация.